Sadakshari Avalokiteshvara

dark clay
Tibet, ca. 14th cent.
high: 8 cm.

Request information